குர்ஆன் & நபிமொழி

மேலும், எவர்கள் மறுமை நாள் மீது நம்பிக்கை கொள்ளவில்லையோ, அவர்களுக்கு நிச்சயமாக நாம், நோவினை தரும் வேதனையைச் சித்தப்படுத்தி இருக்கின்றோம். (17:10)
Saturday, December 18, 2010
க்ஃப்க்ஃப்க்க்

சகோதரனைப் பற்றி

ஊக்கமளிப்பவர்கள்